Integritet- och dataskydd

Kundens integritet i fokus

Med kundens integritet i fokus ska Tele2 garantera trygg och säker hantering av personuppgifter och information som våra kunder ger oss eller genererar genom sin användning av de tjänster de köper.

Tele2s medarbetare omfattas av sekretess- och tystnadsplikter i nivå efter arbetsuppgifter men alla ska givetvis följa de riktlinjer och policys vi har på området och ständigt utbildar i. Förutom att regelbundet utföra riskanalyser av befintliga tjänster och processer loggas på individnivå medarbetarnas hantering av kund och trafikuppgifter för att vi i efterhand ska kunna se vem som har gjort vad i systemen. Målet med vårt säkerhetsarbete är att alltid skydda Tele2s kunder eftersom det är en förutsättning för att både kunna behålla befintliga kunder och få nya. Att kunds integritet är i fokus får inte betvivlas.

Privacy by design

Att vi följer lagkrav är självklart men utgångspunkten för Tele2 är alltid skydd och respekt för våra kunders integritet. I utvecklingsprojekt används principen ”privacy by design” vilket förenklat är att system och deras användning ska byggas och anpassas efter skyddskraven redan på planeringsstadiet.

Lagkrav och Tele2s hantering av myndigheters begäran om uppgifter

En mängd stränga lagkrav ställs på skydd av våra kunders integritet med bl a en straffrättsligt sanktionerad tystnadsplikt. Personuppgiftslagen gäller exempelvis för Tele2 endast när där någonting inte är reglerat i speciallagstiftning.

Det finns även lagkrav som ger Tele2 skyldighet att lagra kunduppgifter för att kunna lämna ut information om våra kunder och deras trafikuppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Tele2 har en tradition av att endast tillmötesgå krav från myndigheter om vi ser att det finns en klar skyldighet i lag för oss att lämna ut begärda uppgifter. Vid tveksamhet vill vi värna kunds integritet även om det leder till en tvist med begärande myndighet. Tele2 ska visa sin integritet i värnandet av kundens!