Säkerhet och möjligheter för barn och unga

Säkerhet och möjligheter för barn och unga

Tele2 som arbetsgivare

Att alla människor har lika värde och ska ha lika möjligheter är en av Tele2s grundläggande värderingar och del av the Tele2 Way i övertygelsen om att mångfald, både hos oss och hos våra leverantörer, är positivt för innovation, kundnytta och vår konkurrenskraft.

Mångfald ses som en hävstång för lönsamheten och som en tillgång för företaget. Därför ska alla medarbetare på Tele2 behandlas lika, utan hänsyn till kön, etnisk och nationell härkomst, religion, funktionshinder, sexuell läggning, utseendet i allmänhet, civilstånd, fackförbundstillhörighet, politisk tillhörighet och ålder, som framgår av våra riktlinjer för mångfald.

Leverantörer till Tele2

Inom Tele2 sätts individen i centrum och vi förväntar oss av våra leverantörer att de i likhet med Tele2 bedömer sina anställda och entreprenörer utifrån deras individuella förmåga att utföra sitt arbete och se personliga egenskaper och uppfattningar som ett verktyg och inte ett hinder.

Vi uppmuntrar även våra leverantörer till att inte bara följa gällande lagstiftning och regler i de länder där de gör affärer utan att de som Tele2 söker möjligheter att gå längre om det ger en positiv effekt och är kostnadseffektivt, dvs bra ur hållbarhetssynpunkt.

Tele2 i samhället

Våra tjänster ska också så långt möjligt bidra till ett mer inkluderande samhälle där varken var användaren befinner sig eller användarens personliga förutsättningar och egenskaper ska hindra ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Vi har valt att fokusera på vad vi kan göra för barn- och ungdomar.

Ungas skuldsättning

Genom att mobilabonnemang ofta är det första större långsiktiga avtalet som en ung människa ingår har vi ett särskilt ansvar när det gäller skuldsättning. Genom ett samarbete med Kronofogdens förebyggande verksamhet och Telekområdgivarna har vi vänt skuldutvecklingen så att den minskar generellt men inte minst på fokusområdet ungas skulder.

Sponsring när vi kan ge mer än pengar

Tele2 arbetar även med sponsorskap men det handlar inte om att bara ge pengar. Genom sponsringen gör vi en investering i verksamhet som är viktig och vi tror på. Därför ska Tele2 även vara en aktiv och ansvarsfull investerare med hjälp av våra tjänster och att dela med sig av våra kunskaper genom t ex utbildning och coachning. När det ekonomiska stödet kan förmeras på annat sätt ökar värdet.

Sedan 2009 arbetar Tele2 med Reach for Change som stödjer sociala entreprenörers arbete med att göra livet bättre för barn och unga. Tele2 bidrar med finansiella resurser, medieutrymme, marknadsföring och entreprenörer coachas av erfarna och affärsdrivna Tele2-medarbetare. På detta sätt hjälper vi till att skapa hållbara verksamheter för social förändring och en bättre värld för barn.

Läs mer på Reach For Change