Kommunförbundet Skåne väljer Tele2 för internet, WAN och IT-säkerhet

Tele2 har tecknat ett ramavtal med Kommunförbundet Skåne om leverans av internet- och WAN-tjänster till ett antal kommuner i Skåne. Investeringen gör att de kommuner som ingår i upphandlingen nu förbättrar sin uppkoppling mot internet och förbättrar möjligheterna att hantera sina nät för de kommunala verksamheterna. Det nya avtalet ger även ett förbättrat skydd mot ddos-attacker. Avtalet började gälla i januari 2015 och sträcker sig över 3 år med möjlighet till förlängning och är värt ca 2 miljoner kronor per år.

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. De arbetar med samordning, samverkan, nätverksbyggande och inspiration för att medlemskommunerna ska kunna utnyttja sin gemensamma styrka. Bland annat sker det genom att de lär av varandra och av andra. Efter offentlig upphandling har Kommunförbundet Skåne nu valt internet- och WAN-tjänster från Tele2.

– Då vårt befintliga avtal löpte ut presenterade Tele2 det mest konkurrenskraftiga anbudet och den lösning som svarade bäst på våra behov. Det nya avtalet möjliggör ökad kapacitet och kvalitet utan att kostnaderna ökar. Samtidigt minskar kommunerna sårbarheten med nya redundanta system och utökat skydd mot överbelastningsattacker, säger Niclas Bendroth Clausenborg, strateg med fokus på e-samhällsfrågor på Kommunförbundet Skåne.

Primärt är det kommunernas interna nät, där verksamheter så som hemtjänst, skola och kommunala bolag ingår, som får en uppgradering. För skolorna kommer det att innebära att de bland annat får en snabbare och mer stabil uppkoppling mot internet. Något som kommer av att skolorna blivit mer digitaliserade och att användandet av skoldatorer och läsplattor i undervisningen har ökat.

– Ett ökat internetanvändande skapar behov av större bandbredd i kommunernas verksamheter. Med de nya tjänsterna optimerar Kommunförbundet Skåne anslutningarna till internet och får en mer flexibel, säker och verksamhetsanpassad uppkoppling, säger Anders Långsved, Försäljningsdirektör för Tele2s företagserbjudande.

Satsningen på att förbättra kommunernas internetuppkoppling innefattar en uppgradering av kommunernas kontinuitetsplanering, för att minska nedtid vid oförutsedda avbrott. Kommunförbundet Skåne har även investerat i en centraliserad molntjänst som förbättrar säkerheten och skyddar mot överbelastningsattacker (sk ddos).

För mer information, samt kontakt med Anders Långsved, vänligen kontakta:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 40 06