Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Miljöpolicy som styrmedel och krav på leverantörer

Tele2s miljöpolicy är ett styrdokument med målet att minimera miljöpåverkan genom efterlämnande av minsta möjliga ekologiska fotavtryck och har försiktighetsprincipen som utgångspunkt. Miljöpolicyn visar att Tele2 ständigt ska söka nya och bättre vägar när vi har en påverkan som vi kan kontrollera.

Miljömässigt hållbar verksamhet är nödvändig för fortsatt lönsamhet och som ett led i Tele2s ständiga strävan efter maximal kostnadseffektivitet med kvalitet. Tele2s arbete utgår från de grundläggande värderingar som förenar våra medarbetare och sammanfattas i ”The Tele2 Way”. Där definieras helt enkelt vilka vi är och hur Tele2 arbetar som en vägledning i den dagliga verksamhet och ett stöd i beslutsfattande.

Det är därför en självklarhet med ett hållbarhetsperspektiv i alla medarbetares gärning som alltid ska utgå från det värderingar som både präglar och styr all vår verksamhet och Tele2s sätt att göra affärer.

Givetvis ställs även krav på leverantörer och andra affärspartners kring deras miljöarbete och andra frågor med bäring på hållbarhetsfrågor. Vi kräver därför att de undertecknar och följer Tele2s Business Partner Code of Conduct med miljöpolicy.

Tele2s tjänster kan minska användares miljöpåverkan

Tele2 erbjuder tjänster som förenklar och effektiviserar kommunikation mellan både människor och maskiner oavsett avstånd. Det möjliggör exempelvis mindre resande, transporter och pappersförbrukning. Användningen av tjänsterna bidrar därför till långsiktigt hållbar utveckling genom minskad resursförbrukning, minskning av utsläpp och avfall samtidigt som vår kund kan sänka sina kostnader och öka sin effektivitet.

Ett exempel som kan verka litet är Tele2s nätbaserade röstbrevlåda som gör att kunden inte behöver en egen telefonsvarare med strömförsörjning. När de flesta kunderna använder den lösningen är inte bara den enskildes kostnadsbesparing och bidrag till minskningen av både resursförbrukning och utsläpp viktigt utan kundernas sammantagna hållbarhetsbidrag märkbart.

Tele2s rapportering

Tele2 har valt att inte använda någon miljöcertifiering utan istället ha miljöstyrning utifrån vår miljöpolicy. Vår hållbarhetsredovisning följer riktlinjerna i Global Reporting Initiative G3 (GRI) som ger både mätbarhet och transparens. Tele2 rapporterar till Naturvårdsverket kring producent- och batteriansvar genom El-Kretsen.

Tele2s egen miljöpåverkan

Tele2s huvudsakliga miljöbelastning är utsläpp av växthusgaser genom energiförbrukning. För att minska utsläppen köps varor lokalt när det är möjligt och användande av de egna tjänsterna för att minska behovet av resor som kompletteras med miljöbilspolicy. Ett annat exempel är alla nya byggnader utrustats med friskluft som ventilation vilket är mer effektivt än tidigare system.

Tele2s energiförbrukning

Tele2s egen miljöpåverkan orsakas främst av energiförbrukning och särskilt i driften av mobilnätens basstationer som arbetar och förbrukar energi dygnet runt. Även om användningen av kommunikationsnäten i sig har en positiv effekt ur ett hållbarhetsperspektiv strävar givetvis Tele2 mot en så hållbar energiförbrukning som möjligt.

Arbetet med att minska energiförbrukningen i driften av våra kommunikationsnät och inte minst mobilnätens basstationer är därför ett ständigt fokus. Våra system och nät har t ex ett stort behov av kylning som vi hela tiden försöker göra energieffektivare och hållbar.

Återvinning av utrustning

Ett annat exempel med hållbarhetsperspektiv är effektiv hantering av uttjänt telekomutrustning och nätverksutrustning där Tele2 strävar efter att återanvända de olika komponenterna, och när det inte är möjligt försöker vi att återvinna materialet.

I sista hand utvinner vi energin från materialet för att minimera den mängd som slutligen hamnar på soptippen. Allt miljöfarligt avfall tas omhand på korrekt sätt, i enlighet med gällande lagar och andra författningar.

Innan det arbetet inleds är dock den första prioriteringen att på ett säkert sätt rensa utrusning på eventuellt informationsinnehåll så att det förstörs och inte kommer på avvägar eftersom kunds integritet alltid är i fokus.