Tele2 Code of Conduct

Tele2 ska inte bara göra bra affärer, vi ska göra affärer vi kan vara stolt över.

En god affär för alla parter handlar om mer än pengar. Hållbarhetsarbete är en naturlig del av affärsmodellen och genom att ta ansvar och göra affärer som inte bara är bra för oss och kunden utan för alla, kan Tele2 även behålla och rekrytera de bästa medarbetarna som delar Tele2s värderingar. Långsiktigt hållbar affär ger nöjda kunder, bidrar till samhällsutveckling, skapar konkurrenskraft och en avkastning som gör att ägarna uppfattar Tele2 som en i flera avseenden god investering.

Målsättningen för Tele2:s arbete inom Corporate Responsibility, eller den svenska termen vi använder ”Ansvarsfullt företagande”, är att den goda affären skall vara en självklar del av vårt dagliga arbete i hela organisationen. Det handlar om att göra det som är rätt, riktigt och viktigt när något faller inom vårt verksamhetsområde och där vi har störst påverkan kan vi göra störst skillnad.

Tele2 Code of Conduct är den uppförandekod som alla anställda och konsulter inom Tele2 har skrivit under i samband med sin anställning eller sitt uppdragsavtal. För att ytterligare tydliggöra vars och ens ansvar har koncernledningen beslutat att alla dessutom årligen ska förnya sin signering av Uppförandekoden. Signeringen är ett intygande av att den som skriver under har läst, förstått och följer de etiska riktlinjer vi alla ska arbeta utifrån.

Tele2 Code of Conduct är baserad på de tio principerna i Förenta Nationernas (FN) Global Compact och innehåller även Tele2s Miljöpolicy. Tele2 Code of Conduct kan läsas på svenska i denna en pdf: Code of Conduct.

Förutom att leva efter den egna uppförandekoden kräver även Tele2 att våra leverantörer och affärspartners ska skriva under vår Uppförandekod för Tele2s affärspartner. Den koden är en spegling av Tele2 Code of Conduct och ger uttryck för den etiska standard som våra leverantörer och affärspartners ska leva upp till. Förutom att svara upp till kodens krav i det som leverantören eller affärspartner utför åt, till eller tillsammans med Tele2 förväntas de även arbeta med samma hållbarhetsperspektiv i sin övriga verksamhet och sprida förhållningssättet till sina egna affärspartners och leverantörer. Uppförandekod för Tele2s affärspartner kan du läsa på svenska i denna pdf: Uppförandekod för Tele2s affärspartner.

Tele2 har tre fokusområden för det ansvarsfulla företagandet:

  • Miljö och hållbart företagande
  • Integritetsfrågor
  • Säkerhet och möjligheter för barn och unga

Miljö och hållbart företagande

Vår miljöpolicy syftar till att Tele2 ständigt ska söka nya och bättre vägar för att minska miljöpåverkan i verksamheten när det är en påverkan som Tele2 kan kontrollera.

Vid sidan av vad Tele2 gör inom miljö och hållbart företagande inom den egna verksamheten är vi stolta över de möjligheter våra tjänster och produkter skapar för våra kunder. Tele2 tillhandahåller tjänster som förenklar och effektiviserar kommunikation mellan både människor och maskiner oavsett avstånd. Det möjliggör exempelvis:

  • Mindre resande
  • Färre och kortare transporter
  • Mindre pappers- och annan resursförbrukning

Ambitionen med de lösningar Tele2 erbjuder kunder – oavsett om det rör sig om ett internationellt bolag eller en privatperson med mobiltelefon – är att de ska kunna sänka sina kostnader, öka sin effektivitet och minska sin egen miljöpåverkan.

Integritetsfrågor

I det ansvar vi har för våra kunders tjänster bär vi ett förtroende, alldeles oavsett om det rör sig om privat- eller företagskunder, television eller telefoni. Förtroendet handlar om att alltid slå vakt om kundens rätt till integritet och att alltid värna kundernas perspektiv när lagar tillämpas.

När nationella eller överstatliga lagstiftare vill introducera nya lagar som påverkar kunder och slutanvändare av våra tjänster eller indirekt genom krav på oss som operatör ska Tele2 se det ur både eget och kundens perspektiv.

Få kunder och slutanvändare har kunskapen, intresset eller resurserna att följa nationella och internationella debatter och utvecklingar kring hur ny eller ändrad lagstiftning påverkar operatörernas möjligheter och skyldigheter att värna sina kunders rätt till integritet. Därför känner Tele2 ansvaret att bevaka kundernas intressen oavsett om kunderna själva har möjligheter och intresse att själva värna sin integritet.

Här är Tele2s inställning tydlig: Tele2 ska som bolag alltid följa gällande lagar och regler där vi verkar – men också vara en stark företrädare för våra kunders rätt till integritet och i det vara en ärlig, tydlig och aktiv kritiker när utvecklingen går i en riktning vi inte kan stå för som operatör.

Säkerhet och möjligheter för barn och unga fokus i det sociala ansvaret

Tele2s hela arbete för säkerhet och möjligheter för barn och unga utgår från grundsynen om alla människors lika värde och rätt till lika möjligheter.

Samma självklara inställning att vi inom Tele2 behandlar varandra lika väl oavsett kön, bakgrund, sexuell läggning, etnisk eller nationell härkomst, religion, funktionshinder, politisk tillhörighet eller ålder – lika självklar är vår ambition att bidra till att alla barn och unga i samhället får samma chanser i livet.

I vår egen verksamhet som en av telekombranschens största arbetsgivare kan vi ta ansvar för att alltid bedöma våra medarbetare utifrån deras prestationer och aldrig utifrån något annat.

Utanför vår organisation tar Tele2 sitt ansvar genom bland annat insatser för att öka medvetandegraden hos unga om det ansvar som medföljer ett mobiltelefonabonnemang.

I alla sammanhang kring sponsring och stöd vill Tele2 göra mer än bara skänka finansiellt stöd. Vi vill bidra med vår största resurs, våra medarbetares kunskaper och kunnande, så även i vårt sponsringsarbete som riktas särskilt till förbättringar för barn och unga.