Tele2 kommenterar datalagringsbetänkande till regeringen

Regeringens utredning av hur datalagring kan fortgå efter att EU-direktivet våren 2014 förklarades ogiltigt presenterades i dag vid en pressträff på förmiddagen. Tele2 är kritiskt till utredningens slutsatser som konstaterar att datalagring kan fortgå utifrån svensk lagstiftning.

Regeringens utredare Sten Heckscher presenterade i dag sitt betänkande till utredningen av hur svenska teleoperatörer kan åläggas att datalagra även efter att det Europeiska datlagringsdirektivet förklarats ogiltigt av EU-domstolen våren 2014. Utredningens slutsatser är att teleoperatörer även fortsatt kan åläggas att datalagra och att integritetsskyddet är fullgott med ett mindre justeringar.

– Vi är kritiska till att den här utredningens slutsatser som så lättvindigt viftar bort integritetsfrågan, som vi vet är mycket viktig för många av våra kunder. Sverige står i dag inom EU i princip ensamt i sin hållning i datalagringsfrågan om man ser till andra länder där frågan prövats utifrån den nationella lagstiftningen, säger Stefan Backman, Chefsjurist Tele2 Sverige.

Betänkandets slutsatser står i tydlig kontrast till hur frågan har hanterats på nationell nivå i ett antal andra EU-länder där man i stället konstaterat att datalagring ej kan fortgå endast utifrån de nationella lagstiftningarna.

För mer information om utredningen som presenterades i dag, besök regeringens hemsida på:
http://www.regeringen.se/sb/d/19838/a/256624

Utredningen bifogas också i sin helhet.

För mer information, samt kontakt med Stefan Backman:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 40 06

Bakgrund:

  • Tele2 slutade att datalagra efter en noggrann juridisk analys våren 2014, detta efter att EU-domstolen förklarat datalagringsdirektivet som ogiltigt.
  • Regeringen beslutade sedemera att tillsätta en särskild utredare, Sten Heckscher, för att utreda hur datalagring kunde fortgå i ljuset av direktivets ogiltigförklarande.
  • I augusti 2014 presenterade regeringens utredare ett preliminärt betänkande i vilket konstaterades att det i huvudsak var förenligt med lagen att även fortsätt ålägga teleoperatörer att datalagra. Post- och telestyrelsen utfärdade då ett föreläggande gentemot Tele2 att återuppta datalagring.
  • Föreläggandet överklagades av Tele2 som dock återupptog datalagringen och tvisten befinner sig nu i Kammarrätten som är högsta juridiska instans i Sverige för ärendet.
  • I dag den 30 mars 2015 presenterade utredaren Sten Heckscher sitt slutbetänkande SOU 2015:31 ”Betänkande av Datalagringsutredningen”