Tele2 kommenterar EU:s dom i datalagringsmål

I dag meddelade EU-domstolen sin dom i det så kallade datalagringsmålet mellan Tele2 och Post- och telestyrelsen (PTS).  EU-domstolen gick på Tele2s linje och slog fast att svenska lagarna om krav på datalagring inte är förenliga med EU-rättsliga bestämmelser om mänskliga fri- och rättigheter. 

Sedan 2014 har Tele2 hävdat att det svenska datalagringssystemet strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Precis som i förhandsbeskedet, som kom i somras, så slår EU-domstolen fast att den svenska statens nuvarande datalagringsbestämmelser står i strid med grundläggande fri- och rättigheter.

En generell lagringsskyldighet liknande den svenska lagringsskyldigheten är inte acceptabel. Endast en riktad lagring är acceptabel och detta förutsätter dessutom att strikta regler kring kontrollen och användningen av uppgifterna införs, exempelvis att förhandsprövning via domstol finns på plats. Något sådant förprövningsorgan finns inte på plats i Sverige när det till exempel gäller inhämtning av uppgifter för exempelvis underrättelseverksamhet. Dessutom anser domstolen att utlämning av uppgifter enbart ska gälla vid misstanke om grova brott.

– Den personliga integriteten är prioriterad av många av våra kunder och därför har vi drivit den här frågan så pass långt. Det är viktigt att Sverige får lagar som gör att brottsbekämpande myndigheter kan göra sitt jobb utan att den personliga integriteten äventyras. Att EU-domstolen identifierat samma brister i det svenska systemet som vi gjort och nu avlagt denna dom ger svenska lagstiftare bra möjligheter att hitta den balansen, vilket vi förutsätter att de nu omedelbart gör, säger Stefan Backman, Chefsjurist Tele2 Sverige.

För mer information samt kontakt med Stefan Backman, vänligen kontakta:

Malin Selander, Presschef Tele2 Sverige, tfn: 070-426 40 06