Tele2 på DN Debatt: Myndigheters frågor om sök i våra system skenar – stoppa massövervakningen

Lagstiftaren måste ta sitt ansvar och inleda en översyn av det svenska datalagringssystemet för att stärka integritetsskyddet för alla svenskar som ringer, smsar, mobilsurfar och är uppkopplade i allmänhet. Det skriver Tele2 Sveriges VD Thomas Ekman och chefsjurist Stefan Backman i dag på DN Debatt och lägger fram fyra områden där datalagringssystemet bör ändras.

Läs hela debattartikeln publicerad i dagens nyheter men också även på webben: dn.se:http://mobil.dn.se/debatt/myndigheters-fragor-om-sok-i-vara-register-skenar/

Syftet med en översyn bör vara att hitta en förenlighet mellan svenska datakagringssystemet och internationella mänskliga fri- och rättigheter så som rätten till.integritet på ett sådant vis att myndigheters behov och möjlighet att begära uppgifter från teleoperatörer kan ske utan de oproportionerliga integritetskränkningar som dagens system innebär, som bygger på massövervakning.

I artikeln lägger Tele2 fram fyra områden där datalagringssystemet måste ses över:
1. Begränsa datalagringens omfattning
Begränsa datalagringen till det som är absolut nödvändigt ur brottsbekämpningssynpunkt. Utgångspunkten skall inte vara att lagra allt om alla som den är i dag – utan att riktad datalagring skall ske i den utsträckning som kan motiveras där misstanke om allvarlig brottslighet finns.
2. Skärp ramverket för brottsmisstankenivåer
Inled en översyn av vilken straffpåföljd på brott som skall krävas för att en brottsbekämpande myndighet ska kunna få ta del av uppgifter. Att rena bötesbrott skall ge myndigheterna rätt att få del av abonnentuppgifter måste, i vår mening, ifrågasättas.
3. Låt domstol eller oberoende myndighet förhandsgranska samtliga förfrågningar om uppgifter
En oberoende domstol eller myndighet, exempelvis Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnd (SIN), bör granska varje utlämningsbegäran från myndigheterna innan utlämning får ske.
4. Centralisera och professionalisera myndigheternas förfrågningar om uppgifter
Centralisera de brottsbekämpande myndigheternas arbete med utlämningsärenden till en central expertfunktion med integritetsskyddsansvar och särskild kompetens. I dag är kunskapen hos de som begär tillgång till data i många fall otillräcklig.

I artikeln presenterar Tele2 också tidigare oredovisad statistik som visar att Polisen ökat antalet begäran om sökningar i bolagets system. Från stabila nivåer om cirka 1 500 per månad under 2014 har ökningen varit kraftig senaste 6 månaderna till cirka 10 000 sökningar per.månad i mars 2015.

För mer information, samt kontakt med Thomas Ekman och Stefan Backman:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 40 06